Prevosil Speciaal RE - NIEUW -
Download document Veiligheidsinformatieblad PDF

Productnr.: 4070RE
Een kleurloze hydrofobeermiddel op basis van een oligomeer siloxaan opgelost in een reukarme aliphatische koolwaterstof. Speciaal ontwikkeld om poreuze bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag. Prevosil Speciaal RE heeft een groot penetratievermogen ern is zeer duurzaam. Prevosil Speciaal RE voorkomt c.q. vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, mos- algaangroe en erosie. Waterdampdoorlaatbaar en geschikt voor baksteen (metselwerk), kalkzandsteen, natuursteen minerale ondergronden etc.

10 jaar garantie.Productinformatie:
werkzame stoffen : oligomeer siloxanen
soortelijk gewicht : ca. 0,85 g cm3
gevarenklasse      : n.v.t.
oplosmiddel        : aliphatische koolwaterstof.
vlampunt             : 65 ºC.

Geschikte ondergronden:
Baksteen (metselwerk), kalkzandsteen, natuursteen en minerale mortels etc.

Producteigenschappen:
Prevosil® Speciaal RE is een kleurloos hydrofobeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om poreuze bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag.
Prevosil® Speciaal RE heeft een groot penetratievermogen en is daardoor zeer duurzaam.

Andere eigenschappen zijn:
Waterdampdoorlaatbaar
Nagenoeg onzichtbaar
Voorkomt c.q. vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, mos-, algaangroei en erosie etc.
Goede bestandheid tegen UV-stralen

Niet toepasbaar voor keldermuren en fundamenten waarvan verondersteld mag worden, dat aan de buitenzijde hydrostatische druk aanwezig is of zal ontstaan t.g.v. het grondwaterpeil.

Verwerkingsvoorschriften:
De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn, Prevosil® Speciaal RE is niet scheuroverbruggend. Scheurtjes groter dan 0,3 mm dienen vooraf gerepareerd te worden. Eventueel verzande ondergronden eerst behandelen met Prevosil® CE. Appliceren in 2 lagen (nat in nat) rekening houdend met de poreusiteit van de ondergrond, dit vanonder naar boven.
Niet verwerken bij volle zonnestraling op de gevel. Tijdens verwerking open vuur, vonken en warmte-inwerking vermijden.
Verwerkingstemperatuur 5-25ºC.

Omliggende materialen zoals kozijnen, ramen en planten afschermen tijdens de applicatie.

Applicatiegereedschappen:
Prevosil® Speciaal RE
dient te worden geappliceerd met behulp van het flow-coatsysteem.
(Lage druk met voorkoming van nevel).
Na einde werkzaamheden de gebruikte gereedschappen direct spoelen met het gebruikte oplosmiddel..

Opmerkingen:
Om het juiste verbruik vast te stellen adviseren wij voor aanvang van de werkzaamheden een proefstuk te plaatsen.

Theoretisch verbruik:
0,5 - 1,5 liter per m2.

Houdbaarheid:
minimaal 12 maanden na aankoop.

Vorstvrij bewaren.

Garantie:
10 jaar.

Verpakking:
25, 210, 1000 liter.


Alle informatie en adviezen welke door Chemtec Chemicals bv zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Chemtec Chemicals bv kan echter generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. toepassingen die buiten onze controle vallen.
Volg ons op Twitter!

NIEUW! Service Center Rotterdam en Utrecht
Vanaf kunnen we u nog beter bedienen dankzij twee gloednieuwe service centers in Rotterdam en Utrecht.
Lees verder...